Kontrollutvalet

Møtedato : 26.08.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-33/20 Tilbakemelding til rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-34/20 Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgangen av Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-35/20 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 2/19 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-36/20 Orientering om revisjonsordninga og revisjonen Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
KO-37/20 Orientering om fylkeskommunen sitt planarbeid - Regional planstrategi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-38/20 Orientering om ny administrativ organisering i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-39/20 Orientering om eigarskapsoppfølginga i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-21/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-22/20 Spørsmål om offentligheit vedkomande notat utdelt i møte 28. mai 2020 i sak KO-32/20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-23/20 Møre og Romsdal Revisjon SA - årsmøte 19.06.20 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-24/20 Informasjon om og drøfting av aktuelle prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-25/20 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Høyring på forslag til internkontrollhåndbok for kontrollsekretariat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg

← møtekalender