Kontrollutvalet

Møtedato : 19.02.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-9/20 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten FR 1-2018: Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-10/20 Kontroll av saker for Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-11/20 Rapport frå selskapsgjennomgang i Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-12/20 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2019 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-13/20 Justert prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3-2019: Heilskapleg risiko- og verksemdstyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-14/20 Orientering om intern kontroll/HMS og bruken av Risk manager i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-15/20 Statusorientering - undersøking av «Budsjett- og økonomistyringa i fylkeskommunen» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-16/20 Statusorientering - undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-6/20 Budsjettoppfølging 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-7/20 Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-8/20 Folkevaldopplæring - Kurs og seminar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-9/20 Informasjon om forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender