Kontrollutvalet

Møtedato : 28.01.2020 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-1/20 Orientering om prinsippa for og praktiseringa av delegasjon i fylkeskommunen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-2/20 Orientering om status og vidare prosjektplan for fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Omstilling av organisasjonen mot 2020" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-3/20 Orientering om status i fylkeskommunen sitt arbeid med prosjektet "Møre og Romsdal 2025" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KO-4/20 Orientering om status i arbeidet med overføring av fylkesvegadministrasjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-5/20 Oppfølging av Tilsynsrapport frå Det Interkommunale Brannvernet (DiB) vedkomande oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-6/20 Rekneskapsrevisjon 2019 - rapportering om status i revisjonsarbeidet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-7/20 Oppfølging av Tilsynsrapport frå NOKUT vedkomande tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-8/20 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - Tilsyn ved Herøy vgs. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Kontrollutvalsleiarskolen 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-3/20 Høyringssvar vedkomande Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenkla etterlevingskontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-4/20 Deltaking på møta i fylkestinget for medlem av kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender