Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 20.10.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-83/20 Kunstnarstipend - innretting av ordninga for 2021 og 2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-84/20 Film-fylket Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-85/20 Utviding av Kulturrabatt for ungdom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-86/20 Museumsreforma og konsolidering av musea - gjennomgang av ulike evalueringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-87/20 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg
KNF-88/20 Støtte til utvikling av havnæringane i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-89/20 Rullering av melding av Kystskogbruket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KNF-90/20 Tilskot til sentrumsutvikling i Volda kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-91/20 Aktivitetspark i Ørsta sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-92/20 Norsk Tindesenter må få status som besøkssenter i Statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
KNF-93/20 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - høyringsuttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-59/20 Status bruk av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-60/20 Evaluering av FoI-strategiane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-61/20 Orientering om foreløpig ramme for programkategori 13.50 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-62/20 Regjeringa sin handlingsplan for eksport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-63/20 Månadsmelding frå NAV august og september 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-64/20 Orientering om økonomiske konsekvensar for kunst- og kulturaktørane i Møre og Romsdal under koronapandemien Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-65/20 Den kulturelle spaserstokken 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-66/20 Økonomirapportering 2. tertial - kulturområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-67/20 Rapportering på kulturtilskot per 1. oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-68/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-69/20 Statsbudsjett 2021 – Næringsområdet - Orientering om statsbudsjettframlegget og forslag til uttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender