Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 05.05.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-44/20 Breiband i Møre og Romsdal - status, forslag til mål og strategiar, og utlysing av tilskot til utbygging 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-45/20 Fordeling av 10 mill. kroner frå den fylkeskommunale tiltakspakka til utviklingstiltak i reiselivet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-46/20 Styrking av Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal- marin sektor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-47/20 Bedriftsintern opplæring (BIO) - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-48/20 Søknad om tilskot til forprosjekt - omstillingsarbeid i Sykkylven Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-49/20 Søknad om støtte til Scenepark i Fosnavåg sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-50/20 Søknad om støtte til tettstad-tiltak i Tingvollvågen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-51/20 Søknad om finansiering til Stad skipstunnel prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-52/20 Høyring om «Domstolkommisjonens utredning NOU 2019:17 Domstolstruktur» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
KNF-53/20 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
KNF-54/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg
KNF-55/20 Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2020 - generelle prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-56/20 Tiltakspakke kultur – digital formidling av kunst og kultur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-57/20 Tiltakspakke kultur - tiltak på kulturfeltet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 9 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-27/20 Partnarskap for kompetanse og verdiskaping – utale om utvikling og omstilling av eksportnæringane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-28/20 Ocean Seaweed Centre Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-29/20 Nordsjøkommisjonen - Møte i Marine ressursargruppe 18.-19. februar i Aberdeen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-30/20 Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statleg ekstraløyving i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RS-31/20 Samarbeidsavtale 2020 - Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-32/20 Omstillingsbehov i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-33/20 Månadsmelding frå NAV mars 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-34/20 Status - effektar av koronapandemien i kulturfeltet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-35/20 Tilskotsforvalting - presisering av praksis i lys av koronasituasjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-36/20 Opphevelse av prøvedelegeringsprosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-37/20 Prosjektet "Biblioteket - ein trygg møteplass?" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-38/20 Årsmelding 2019 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-39/20 Årsmelding 2019 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
RS-40/20 Økonomirapport 1. tertial 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender