Fylkestinget

Møtedato : 15.06.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-34/20 Statusmelding - Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisojnar, statlege tilsyn og andre undersøkingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-35/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-36/20 Rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-37/20 Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-38/20 Rapport frå undersøking av eigarskapsforvaltninga av Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-39/20 Møreforsking AS - aksjekapital Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-40/20 Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-41/20 Økonomirapportering per 1. tertial 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-43/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
T-44/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
T-45/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-46/20 Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-47/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
T-48/20 Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-49/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6)
T-50/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-51/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 8 vedlegg
T-52/20 DTK Sykkylven - lokalisering av ny klinikk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-53/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg
T-54/20 Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-55/20 Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og Brattvåg - Dryna Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 26 vedlegg
T-56/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om vindkraftutbygginga på Haramsfjella Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-57/20 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om tannklinikken i Stranda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-58/20 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om behov for forskning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender