Fylkesutvalet

Møtedato : 26.10.2020 10:30

Møtested : Scandic Alexandra, Molde

Møterom: Scandic Alexandra

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-146/20 Klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan - Aure kommune - tilkomstveg til fritidsbustad gbnr 208/47 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-147/20 Avklaring knytt til fylkeskommunal garanti bypakke Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-148/20 Norsk Tindesenter må få status som besøkssenter i Statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-149/20 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - høyringsuttale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-150/20 Uttale til statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-151/20 Omstrukturering av kraftnettet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-151/20 Korrigert saksframlegg: Omstrukturering av kraftnettet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 10 vedlegg
U-152/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-153/20 Val av representantar til styret i Braatthallen AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-154/20 Uttale - Wizz Air Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-20/20 Molde kommune - kommunedelplan - E39 mellom Julbøen og Molde - fråsegn ved offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-21/20 Svar frå Møre og Romsdal fylkeskommune - Høyring - forslag til endring av forskrift om utstedarverksemd for bompengar og ferjebillettar (utstederforskrifta) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender