Fylkesutvalet

Møtedato : 31.08.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-115/20 Kristiansund kommune - kommunedelplan - sentrumsplan i Kristiansund - avgrensa ettersyn - innsigelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-116/20 Statlege planretningslinjer (SPR) for differensiert forvalting av strandsona langs sjøen - høyring av endringsforslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-117/20 Plan- og bygningslova - høyring av endringsforslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-118/20 Marin verneplan Griphølen og Remman - melding om oppstart og høyring av utgreiingsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-119/20 Uttale - evaluering av finansieringssystemet Magnussenmodellen i Helse Midt-Norge RHF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-120/20 Uttale om situasjonen i den maritime næringa og innspel til statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-121/20 Uttale - Bedriftsintern opplæring (BIO) i statsbudsjettet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-122/20 Forskottering mudring av Gjøsund fiskerihamn - søknad om støtte til renteutgifter og prosjektleiing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-123/20 Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide, Prosjektstatus og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-124/20 Fastsetting av vidare prosess for sal av Vegamots utstedarverksemd Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-125/20 Uttale - Kortbanenettet, Ørsta/Volda lufthamn Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/20 Sykkel på buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/20 Rettstvist knytt til sluttoppgjer i entreprisekontrakt fv. 64, Fannefjordtunnelen - forlik Document_blue Protokoll
RS-15/20 Avtale om bruk av særaldersgrense (Unntatt off.: Offl §13, Fvl §13 1. ledd) Document_blue Protokoll

← møtekalender