Fylkesutvalet

Møtedato : 24.02.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-17/20 Bruk av midlar til tunnelsikring i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-18/20 Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-19/20 Overføring av kontraktsansvaret for flyruter i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-20/20 Ålesundregionen - regional plan for areal-, transport- og klima (PAKT) - vedtak om planprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-21/20 Innspel til "Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-22/20 Høyring - forslag til program for konsekvensutgreiing for Ormen Lange fase 3 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-23/20 Høyring av ny strategi for Nordsjøen - North Sea Region 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-24/20 Scenario 2030 - ønska retning for utvikling av reiselivsnæringa på Vestlandet fram mot år 2030 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-25/20 Høyringsuttale - forslag til endringar i sameloven mv (konsultasjonar) og konsultasjonsrettleiar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
U-26/20 Uttale - regionreform og ansvars- og oppgåvefordeling på kulturområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 7 vedlegg
U-27/20 Orientering om prioritering for kulturminneforvaltninga 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-28/20 Val av representant til regional rovviltnemnd 2019-2023 - innstilling av ny kandidat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-29/20 Avhending fiskerihamn Ulsteinvik Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-30/20 Miljøpålegg ved verft i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-31/20 Endring i Kystruten sin seilingsplan - invitasjon til høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-32/20 Uttale om Widerøe sine kutt i rutetilbodet Document_blue Protokoll
U-33/20 Oppheving av permisjon - Monica Molvær (H) Document_blue Protokoll

← møtekalender