Fylkesutvalet

Møtedato : 27.01.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-1/20 T 87/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta - oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-2/20 T 108/19 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om krav nedsetting av takstsoner på ferjeruta Volda-Lauvstad - oversendingsframlegg frå Frank Sve (FRP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-3/20 Gjennomføring av fylkestingssamlingane Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-4/20 K651 Spjelkavik Arena - utviding av prosjektet basert på vedtak i Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-5/20 Strategikonferansen 2020 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-6/20 Konsultasjonsmøta våren 2020 - Bærekraftig økonomi i kommunar og fylkeskommunar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-7/20 Endring av budsjett for 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-8/20 Oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-9/20 Opphøyr av innkrevjing av bompengar ved Vågstrandtunnelen - tilslutning frå garantist Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-10/20 Vidare utgreiing av nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-11/20 Høyringsfråsegn til forslag om skjerpa utsleppsreglar for kloakk i norske farvatn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-12/20 Eit kvotesystem for auke verdiskaping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-13/20 NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksverksemd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-14/20 Høyring - Regional planstrategi 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-15/20 Tilsetting/innplassering i stilling som kompetanse- og næringsdirektør Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-16/20 Møreforsking - aksjekapital (blir ettersendt ) - SAKA VART TREKT Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Prosess for innspel til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-2/20 Ålesund kommune - lovlighetskontroll - bypakke Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/20 Folkevaldopplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender