Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

Møtedato : 03.12.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KNF-20/19 Miljøprisen 2019 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-21/19 Høyring - Gjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KNF-22/19 Søknad om støtte til «Utvikling av regionalt sømløst innovasjonssystem med utgangspunkt på Sunnmøre» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-23/19 Opparbeiding av uteområde rundt Antonbua i Midsund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-24/19 Nye møteplassar i Sjøholt sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KNF-25/19 Søknad om tilskot til Sjøfronten del 2 - Tettstadutvikling Helland i Vestnes Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-26/19 Utnemning av folkevald representant til tematisk arbeidsgruppe for Marine ressursar i Nordsjøkommisjonen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KNF-27/19 Søknad om tilleggsløyve til drifta av Skjergardstenesta i 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-28/19 Ny anleggspolitikk – kunnskapsgrunnlag og prioriteringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KNF-29/19 Ny modell for UKM Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KNF-30/19 Sjekkliste for UNG kunst og kultur - arbeid med ny temaplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/19 Høyringssvar - forslag til endring i deltakarlova og havressurslova, oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-13/19 Orientering - Rapport om Energistasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-14/19 Orientering frå Aqua Nor 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-15/19 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 22. november 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender