Samferdselsutvalet

Møtedato : 06.02.2019 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-1/19 Orientering om internasjonalt arbeid på samferdsel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-2/19 Orientering om bussanbod Ålesund, Giske og Sula - tiltak miljøvennleg miljøtransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
SA-3/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-4/19 F jord Guides AS v/Veronika Titova - Klage på vedtak om å gjere om tidlegare vedtak om avslag på søknad om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med personbil Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
SA-5/19 Trips Of Norway AS - Klage over vedtak om oppheving av tidlegare vedtak om avslag på søknad om mellombels fritak frå krav om løyvepliktig transport med personbil Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
SA-6/19 Klage på avslag om ruteløyve for drift av flybuss mellom Ålesund Lufthavn Vigra og Moa/Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-7/19 Fortrinnsrett og to-ferje løysing Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda sommaren 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-8/19 Forsterkningsprogram for fylkesvegar for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-9/19 Omdisponering av varig mindreforbruk i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-10/19 Skredsikring Geiranger Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/19 Utvidet TT- ordning- Rapportering 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/19 Minstebeløp for påfylling av verdikort / AutoPASS ferjekort Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-3/19 Årsoppgjør 2019 - Samferdselsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender