Kontrollutvalet

Møtedato : 03.10.2018 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-48/18 Orientering om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-49/18 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten FR 6-2017 "Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-50/18 Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
KO-51/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 "Regionale utviklingsmidler" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-52/18 Rekneskapsrevisjon 2018 - overordna revisjonsstrategi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-53/18 Oppfølging av oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-54/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport pr 31. august 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-55/18 Sentrale kontrollorgan - Økonomiplan for 2019-2022 med budsjett for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-56/18 Møteplan 2019 - Kontrollutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-21/18 Finansrapport pr 31. juli 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-22/18 Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-23/18 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-24/18 Ny rettleiar frå NKRF - Rettleiar for god skikk og praksis for kontrollutvalssekretariata Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-25/18 Ny rettleiar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Sekretariat for kontrollutvalg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-26/18 Oppfølgingsliste 6/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender