Kontrollutvalet

Møtedato : 29.08.2018 10:00

Møtested : IKA Møre og Romsdal, Ålesund (interkommunalt arkiv)

Møterom: Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-37/18 Tilsyn 1-2018: Undersøking av fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement (GDPR) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-38/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 1-2018 "Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-39/18 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3-2018 "Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-40/18 Leveranse- og framdriftsplan - Selskapskontroll for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-41/18 Prosjektplan - Selskapsgjennomgang i Trafikkterminalen Kristiansund AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-42/18 Prosjektplan - Selskapsgjennomgang i Astero AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-43/18 Statusorientering - Handlingsplan generelt kontroll- og tilsynsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-44/18 Prosjektplan - Tilsyn 2-2018 : Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av inntektsstrømmen i kollektiv- og ferjedrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-45/18 Prosjektplan - Tilsyn 3-2018: Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjonar med nærståande i skolesektoren og ressurssentra Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-46/18 Oppdragsavtale 2019 - Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-47/18 Budsjett 2019 med økonomiplan for 2019-2022 i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-18/18 Oppfølgingsliste 5/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-19/18 Samhandlingsmøte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-20/18 Fagsamling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender