Kontrollutvalet

Møtedato : 30.05.2018 10:00

Møtested : Kristiansund kommune, rådhuset, formannskapssalen

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-27/18 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten "Norsk digital læringsarena (NDLA)" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 7 vedlegg
KO-28/18 Tilsynsrapport frå Kompetanse Norge - "Tilsyn av Partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-29/18 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - "Tilsyn ved Kristiansund vgs" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-30/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-31/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/2018 "Regionale utviklingsmidler Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 14 vedlegg
KO-32/18 Gjennomgang av saker for klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-33/18 Oppfølging av revisjonsrapport frå selskapsgjennomgang SK 2/2017 "Varde AS" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-34/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017 "Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-35/18 Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
KO-36/18 Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30. april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/18 Oppfølgingsliste 4/2018 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-14/18 Representantskap- og eigarmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-15/18 Høyringsuttale til NKRF - "Forslag til rettleiar for kontrollutvalssekretariata" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
RS-16/18 Høyringsuttale til FKT - "Rettleiar - kva kan kontrollutvala forvente av oppgåveutføring og kompetanse frå sekretariata" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
RS-17/18 Fagsamling kontrollutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender