Kontrollutvalet

Møtedato : 03.04.2018 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 203

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-20/18 Rekneskapsrevisjon 2017 - orientering om utført revisjonsarbeid Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-21/18 Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-22/18 Tilsyn med finans- og gjeldsforvaltninga 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-23/18 Tilsyn med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune pr 31. desember 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-24/18 Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapet 2017 for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-25/18 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
KO-26/18 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/18 Oppfølgingsliste 3/18 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-9/18 Høyring - rettleiar for kontrollsekretariat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-10/18 Ny kommunelov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-11/18 Finansrapport pr 28. februar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-12/18 Representantskapsmøter i Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg

← møtekalender