Kultur- og folkehelseutvalet

Møtedato : 07.02.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KF-1/18 Kulturtilskot 2018 - driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-2/18 Kulturtilskot 2018 - treårig driftstilskot til regionale kulturorganisasjonar og -institusjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-3/18 Handlingsprogram kultur 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
KF-4/18 2018 - Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-5/18 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-6/18 Orientering om prioriteringar DKS - Kulturtanken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KF-7/18 Justering av eigendelane for brukarane av Møremusikarordninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-8/18 Evaluering av bokbåttenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
KF-9/18 Forslag til møtestadar for kultur- og folkehelseutvalet sine møte i 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Rapportering kulturtilskot 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-2/18 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale råda for funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-3/18 Rapport - Mat og måltider i grunnskulane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-4/18 Rapport - eigenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-5/18 Verdiskapingsprosjekt kulturarv - tildeling og søknadar til Riksantikvaren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RS-6/18 Orientering om søknader for 2018 til Riksantikvaren, knytt til Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK) og Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-7/18 Frå Filmfondet Fuzz til Mediafondet Zefyr Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/18 Bruk av møremusikartenester 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-9/18 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - kultur- og folkehelseutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender