Samferdselsutvalet

Møtedato : 24.10.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-54/18 Høyring-omklassifisering av kommunal veg - Opdølvegen til fylkesveg - Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-55/18 Søknad om fråvik-avstand mellom kryss-fv.655 Brungot-Mosflatevegen-Ørsta kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-56/18 Drosjeløyva i Halsa kommune - Ny vurdering av behovet for ledig løyve tilknytt Halsa Taxi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-57/18 Fjord Guides AS v/Veronika Titova - Oppheving av tidlegare vedtak om avslag på søknad om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med personbil Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
SA-58/18 Trips Of Norway AS - Oppheving av tidlegare vedtak om avslag på søknad om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med personbil Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 11 vedlegg
SA-59/18 Godstransport på Raumabanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
SA-60/18 Ruteendringsprosessen 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-61/18 Trafikktryggingstiltak langs fylkesveg 61 - Sula kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-62/18 Private initiativ innan finansiering av samferdselsprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-63/18 Konkurranseutsetting bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-64/18 Ferjeanbod - Indre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2)
SA-65/18 Ståplassar på skulebuss skoleåret 18/19 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-23/18 Budsjettoppfølging 2. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-24/18 Ønske/krav om beredskapsferje Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholmen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-25/18 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-26/18 Løyvefritak for småskala turistverksemd - Klargjering av visse spørsmål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender