Samferdselsutvalet

Møtedato : 15.05.2018 16:30

Møtested : Finnøy sjøhus - 2 dagers møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-23/18 Delegasjon av mynde til å gi dispensasjon etter yrkestransportlova §21 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-24/18 Klage over avslag på søknad om mellombels fritak frå løyveplikt - Trips Of Norway AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-25/18 Klage over avslag på søknad om mellombels fritak frå løyveplikt - ENK Guide Veronika Titova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-26/18 Omklassifisering E136 Ytsneset-Skutvika Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-27/18 Søknad om fråvik - rekkverk ved Røv fv. 65 i Surnadal kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-28/18 Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
SA-29/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/18 Innsparingspotensiale for gang- og sykkelveg prosjekt på Tunheim Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-13/18 Tilskotsprogram for skredsikring av fylkesveg 2018-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/18 Gangveg E39, Hjellen i Barstadvika, Ørsta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-15/18 Trafikkforhold - fv. 45 Volda, forbi Vikebygda skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-16/18 Utvidet TT-ordning - tildeling av midler for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-17/18 Budsjettoppfølging januar-april 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-18/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-19/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender