Fylkestinget

Møtedato : 15.10.2018 12:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-37/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2018 "Regionale utviklingsmidler" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-38/18 Tilsynsrapport - Kontroll av eigarskapsforvaltninga 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-39/18 Nye etiske retningslinjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-40/18 Økonomirapportering per 2. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-41/18 K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 6 vedlegg
T-42/18 Ny eigaravtale og ny felles eigarstrategi for Innovasjon Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-43/18 Eigarskapsmelding for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-44/18 Vedtektsendring - stemmerett for representantar for tilsette og studentar i Fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-45/18 Giske kommune - Fv 129 - om forskottering av Skulevegen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5)
T-46/18 Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide - Finansiering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-47/18 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) om reduksjon av plast i naturen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-48/18 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) om oppretting av klimapartnernettverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-49/18 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om kollektivløysingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-50/18 Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2019 - konsekvensar for Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

← møtekalender