Fylkestinget

Møtedato : 18.06.2018 12:00

Møtested : Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-22/18 Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-23/18 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-24/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-25/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-28/18 Økonomirapportering per 1. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-29/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-30/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
T-31/18 Sal av eigedom på Nesjestranda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-32/18 Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt folkevald nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-33/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-34/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) IKS - justert selskapsavtale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-35/18 Interpellasjon frå Victoria Smenes (KRF) - Tøndergård videregående skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-36/18 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde (AP) og Line Hoem (AP) - "mobbeknapp" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender