Fylkesutvalet

Møtedato : 29.10.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-90/18 T 49/18 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om kollektivløysingar - oversendingsforslag frå Yvonne Wold (SV) og Gunn Berit Gjerde (V) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-91/18 Ungdommens spørjetime - ungdomspanelet - oversendingsforslag frå Geir Stenseth (FRP), Marit Nerås Krogsæter (SP), Monica Molvær (H) og Victoria Smenes (KRF) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-92/18 Sykkylven kommune - klage på vedtak - gbnr 14/66 - dispensasjon frå reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-93/18 Forvalting av midlar frå Havbruksfondet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-94/18 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk - rapport frå Oxford Research Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-95/18 Uttale til statsbudsjettet frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-96/18 SAKA TREKT. Ørsta kommune - klage på frådeling av to tomter til to fritidsbustader gbnr 119/3, Urke - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Document_blue Protokoll
U-97/18 Ferjeanbod - Indre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-98/18 Godstransport på Raumabanen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-99/18 Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune om oppgåvemeldinga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/18 Nasjonal og vesentlig regional interesse innenfor jordvern Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender