Fylkesutvalet

Møtedato : 02.07.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-62/18 T - 26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 - oversendingsforslag frå Roger Magne Osen (AP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-63/18 T - 27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022, samt revidert økonomiplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-64/18 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-65/18 Representant til styret for Norsk senter for Økologisk Landbruk (NORSØK) frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-66/18 NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-67/18 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar 2017-2020 - rapport 1. halvår 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-68/18 Klage på vedtak - Ørsta kommune - oppføring av to 2-mannsbustader gbnr 14/22 - dispensasjon frå reguleringsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-69/18 Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-70/18 Orientering om nye løysingar for vedlikehald og bygging av bruer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-71/18 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt") Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-72/18 Ferjeanbod ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Beh. (1)
U-73/18 Avståing frå særaldersgrense - ***** ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll
U-74/18 Vedkommande oppfølging av krav til universell utforming i ferjekontraktar med ***** ***** Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-75/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya - Utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

← møtekalender