Fylkesutvalet

Møtedato : 05.06.2018 09:15

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-40/18 Uttale - regionreforma - ny forskrift om mynde med vidare etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-41/18 Om eventuell utgreiing av Romsdalsaksen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-42/18 Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-43/18 Alternativ til mobildekning i området Trollstigen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-44/18 Høyring - forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg frå 1. april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-45/18 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge – Regionreform og endring av regioninndeling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-46/18 Rullering av handlingsprogram 2018-2021 for regional plan for vassforvaltning i vassregion Glomma og Grensevassdraga 2016-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-47/18 Kystverket Midt Norge - Vurdering av søknader om tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Kap 1360 - post 60 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-48/18 Regionalt forskningsfond Midt Norge: Årsrapport 2017 og oppdatert handlingsplan 2018-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-49/18 Utale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-50/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-51/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
U-52/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-53/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022 , samt revidert økonomiplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-54/18 Økonomirapportering per 1. tertial 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-55/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
U-56/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 7 vedlegg
U-57/18 Sal av eigedom på Nesjestranda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-58/18 Intensjonsavtale om utbygging av Campus Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-59/18 Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt folkevald nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-60/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
U-61/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) IKS - justert selskapsavtale Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/18 Været - 52/25 - Smøla kommune - Oppført terrasse - Dispensasjon frå reguleringsplan - klage frå Riksantikvaren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/18 Brev frå Vestlandsrådet datert 16. mai 2018 - Endring av vassforskrifta - eit klart brot med intensjonen i regionreforma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender