Fylkesutvalet

Møtedato : 29.01.2018 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-1/18 T-69/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-2/18 Strategikonferansen 2018 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-3/18 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-4/18 Søknad om sekretariat for Nordsjøkommisjonen- førespurnad om støtte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-5/18 Aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-6/18 Marknads- og konkurransesituasjon ferjeanbod Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/18 Orientering om arbeidet med i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender