Kontrollutvalet

Møtedato : 04.10.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-41/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
KO-42/17 Eigarskapskontroll - Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
KO-43/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 8 vedlegg
KO-44/17 Rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune pr 31. august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-45/17 Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og Romsdal - status og utfordringar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-46/17 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-47/17 Avtale om overdraging av verksemd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-48/17 Økonomirapportering pr 31. august 2017 for Sentrale kontrollorgan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-49/17 Økonomiplan for 2018 - 2021 med budsjett 2018 for Sentrale kontrollorgan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-20/17 Finansrapport pr 31. august 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/17 Fagsamling for fylkeskommunale kontrollutval 15.-16. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-22/17 Deltaking på rekneskapskonferanse - Statens vegvesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-23/17 Oppfølgingssaker 6/17 - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender