Kontrollutvalet

Møtedato : 31.05.2017 10:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KO-19/17 Tilsyn T 1/2017: Tilskot andre sine investeringar - system og oppfølging av avtalar med kulturinstituasjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-20/17 Tilsyn T 2/2017: Forskotering fylkesvegar - system og oppfølging av forskoteringsavtalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-21/17 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
KO-22/17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Rapport frå tilsyn ved Molde vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
KO-23/17 Arbeidstilsynet - Rapport frå tilsyn ved Ålesund vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
KO-24/17 Oppfølging av revisjonsmerknadar frå rekneskapsrevisjon 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-25/17 Justert framdrifts- og leveranseplan - Forvaltningsrevisjon/Selskapskontroll Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
KO-26/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 2/2016: Drift og vedlikehald av skolebygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
KO-27/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3/2017: Ressursstyring av lærarar og bruk av overtid i vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-28/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruk av overtid i Fagskolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-29/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 5/2017: Opplæringstilbodet for minoritetsspråklege elevar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-30/17 Melding om justert prosjektplan FR 1/2017: Fylkesveg - drift og vedlikehald Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
KO-31/17 Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av Vigo IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
KO-32/17 Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30. april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-12/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-13/17 Avtale om overdraging av verksemd (fylkesrevisjonen) - utkast Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-14/17 Oppdragsavtale MRR - status og diskusjonsgrunnlag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-15/17 Invitasjon til kurs- og kompetanseutvikling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-16/17 Finansrapport pr 30. april 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender