Regional- og næringsutvalet

Møtedato : 13.11.2017 13:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 111

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
RN-74/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
RN-75/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
RN-76/17 Søknad - Marine for Health (M4H) - auka verdiskaping for marin ingrediensindustri i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-77/17 Søknad om støtte til utvikling av Svendsengarden i Ørsta sentrum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
RN-78/17 Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
RN-79/17 Høyring - endring av forskrift om akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
RN-80/17 Miljøprisen 2017 Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll 8 vedlegg
RN-81/17 Månadsmelding frå NAV oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RN-82/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender