Fylkestinget

Møtedato : 11.12.2017 12:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-55/17 Norsk digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 12 vedlegg
T-56/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-57/17 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 5/2017: Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-58/17 Selskapsgjennomgang SK 1/2017: Vegamot AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-59/17 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K351 Haram vgs. BT1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 8 vedlegg
T-60/17 Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-61/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-62/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-63/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
T-64/17 Aksjekapital i The North West AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-65/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) – Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-66/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) - utmelding av Møre og Romsdal fylkeskommune med verknad frå 1. januar 2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-67/17 Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-68/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-69/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
T-70/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-71/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
T-72/17 Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-73/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-74/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre - Ikkje offentleg: Offl §23 1. ledd Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 7 vedlegg
T-75/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-76/17 Kandidatar til styret i Innovasjon Norge Document_blue Protokoll

← møtekalender