Fylkesutvalet

Møtedato : 20.11.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-105/17 Program for fylkestinget 11. - 13. desember 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-106/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-107/17 K351 Haram vgs BT1 - byggerekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
U-108/17 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-109/17 Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-110/17 Høyring - endring av forskrift om akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-111/17 Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til handlingsprogram 2018-2023 (2029) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 9 vedlegg
U-112/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-113/17 Innspel til høyring om framtidig organisering av politiets særorgan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-128/17 Uttale til Stortinget om namn på ny region som omfattar Sogn og Fjordane og Hordaland Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/17 Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund kommunar - vedtak - interkommunal plan for Romsdalsfjorden Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender