Fylkestinget

Møtedato : 11.04.2016 12:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-1/16 K201 Rauma vgs, brannsikring/opprusting - byggerekneskap. Revisors attestasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-2/16 Sentrale kontrollorgan - tilråding om årsrekneskap 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-3/16 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-4/16 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 7 vedlegg
T-5/16 Endring av budsjett 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-6/16 Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 - endeleg vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-7/16 Regional delplan for Ottadalsområdet - framlegg til eigengodkjenning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-8/16 Regional delplan for Dovrefjellområdet - framlegg til eigengodkjenning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-9/16 Målform i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-10/16 Investeringsprogram for fylkesvegar 2017 -2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-11/16 Bompengeprosjekt Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen - vurdering av forsøksordning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 11 vedlegg
T-12/16 Retta emisjon - Felles bompengeselskap Møre og Romsdal fylkeskommune, Nord Trøndelag fylkeskommune og Sør Trøndelag fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 4 vedlegg
T-13/16 Plan for rehabilitering av tunneler på fylkesvegnettet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-14/16 Forskottering Furneskrysset Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 5 vedlegg
T-15/16 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune - bygningsmessig tilstandsvurdering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-16/16 Oppreisningsordning for barn som fekk behandling for tuberkulose i fylkeskommunal helseinstitusjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-17/16 Resterande val til styrer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-18/16 Revisjon av retningsliner for næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (RDA-midlane) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-19/16 Forskottering miljøgate Brattvåg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
T-20/16 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) vedrørande omstigningsbillett buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-21/16 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) vedrørande bærekraftig mat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-22/16 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) vedrørande vegsalting Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-23/16 Interpellasjon frå John John Bruseth (MDG) vedrørande biogassproduksjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-24/16 Interpellasjon frå Line Hatmosø Hoem (AP) vedrørande statlege arbeidsplassar til fylket Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-25/16 Interpellasjon frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) vedrørande grøne ferger i verdsarvområdet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-26/16 Spørsmål frå Tove-Lise Torve (AP) til fylkesordføreren - arbeidslivskriminalitet og bekjempelse av svart økonomi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-27/16 Spørsmål frå Kristin Marie Sørheim (SP) vedrørande barneavdelinga ved Kristiansund sykehus Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-28/16 Spørsmål frå Steinar Reiten (KRF) til fylkesordføreren vedrørande oppfølging av fylkestingets oversendelsesvedtak i sak T-40/15 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
T-29/16 Endring av vedtekter for oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-30/16 Finansiering av tiltak på Hareid Ferjekai Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-31/16 Regionreformen - Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-32/16 Uttale til Helse Midt-Norge RHF om neonatal-avdelinga ved Ålesund sjukehus Document_blue Protokoll

← møtekalender