Fylkesutvalet

Møtedato : 19.09.2016 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-94/16 Program for fylkestinget 17. og 18. oktober 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-95/16 K103 Molde vgs BT2 - byggerekneskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-96/16 Utgreiing om fylkesmannsembeta sin framtidige struktur - høyringsinnspel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-97/16 Bestillingsbrev til styret i Regionalt forskingsfond Midt-Norge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-98/16 Felles cruisestrategi for Vestlandet. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-99/16 Høyringsvar - Nytt vekstsystem for havbruksnæringa - Implementering av Meld.St.16 (2014 - 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-100/16 Høyring - Tiltak for å motverke negative miljøeffektar av behandling mot lakselus Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-101/16 Høyring - oppfølging av forslag i Primærhelsetenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-108/16 Forslag til nytt avtaleregime for bompengesektoren Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
U-109/16 Høyring av ny plan- og byggherrestrategi for Statens vegvesen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender