Fylkestinget

Møtedato : 15.06.2015 12:00

Møtested : Scandic Seilet, Molde

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-19/15 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-20/15 Kontrollutvalet - melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilynsrapportar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-21/15 K453 Kristiansund vgs, bygg 6 - ombygging særskiltelevar, byggjerekneskap, revisorattestasjon Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-22/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3/2014 «Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune» - statusrapport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-23/15 T-4/15 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2014 - Offentleg tannlegevakt i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-24/15 Søknad om forskotering av Skarabakken i Herøy kommune - fv 654 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-25/15 Investeringsprogram for fylkesvegar 2016-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-26/15 Økonomirapportering pr. 1. tertial 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-27/15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-28/15 Revisjon av vedtekter for Åknes Tafjord Beredskap IKS - fylkeskommunal deltaking i selskapet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-29/15 Molde International Jazz Festival - oppnemning av ny styreleiar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-30/15 Utvalsstruktur frå 2015 i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-31/15 Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap - endring til fagmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-32/15 Regional delplan for attraktive byar og tettstader - vedtak av endeleg plan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-33/15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - vedtak etter andre gongshøyring og offentleg ettersyn. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 5 vedlegg
T-34/15 Regional delplan for klima og energi 2015-2020 - vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-35/15 Melding om kystskogbruket 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 1 vedlegg
T-36/15 Haram vidaregåande skole - kantine (saka blir ettersendt og skal behandlast i fylkesutvalet 15.06.2015) Document_blue Protokoll
T-37/15 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-38/15 Forskottering av skolebygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-39/15 Interpellasjon frå Ingrid Opedal (SV) om grøn finansforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-40/15 Interpellasjon frå Steinar Reiten (Krf) om å erstatte diesel- og gassferjer med el-ferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-41/15 Spørsmål frå Ingrid Opedal (SV) om universell utforming Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-42/15 Endring av status for regional delplan for bibliotek Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-43/15 Todalsfjordprosjektet - vurdering av alternativ Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

← møtekalender