Fylkesutvalet

Møtedato : 26.10.2015 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-108/15 Oppnemning av representantar til lønsforhandlingsutval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-109/15 Søknad om eingongsstønad - Molde Internasjonale Jazzfestival Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-110/15 Regional planstrategi 2016-2020 - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 5 vedlegg
U-111/15 Partnarskap i Grøn Fjord 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-112/15 Handlingsplaner for bruk av næringsretta midlar til kompensajon for auka arbeidsgivaravgift, kap.551 post 61(RDA-midlane) 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-113/15 Endeleg tilbod om drift av hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off
U-114/15 Uttale til statsbudsjettet Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-17/15 Tingvoll kommune - kommuneplanens arealdel 2014-2026 - melding om vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
RS-18/15 Vestnes kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2025 - melding om vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-19/15 Rauma kommune - utbygging av småkraftverk i Isfjorden - fråsegn ved høyring av planendring for Loftdalselva, Morgådalselva, Høgseterelva og Rabbelva kraftverk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender