Fylkesutvalet

Møtedato : 17.11.2014 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-108/14 Søknad om økonomisk støtte til frivillige lag, organisasjonar og foreiningar 2014 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 6 vedlegg
U-109/14 Måleindikatorar Fylkesplan 2013-2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-110/14 Regional plan for Dovrefjellområdet - framlegg til offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
U-111/14 SalMar Farming AS - Søknader om utviding av akvakulturlokaliteter 27436 Solværet og 32597 Fjordprakken i Smøla kommune - Fastsetting av utgreiingsprogram til konsekvensutgreiing Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-128/14 Regional delplan for attraktive byar og tettstader - utsetting av høyringsfrist Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-129/14 Program for fylkestinget i Molde 8. - 10. desember 2014 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-26/14 Kopi: Fræna kommune - kommuneplan arealdel 2013-2025 - referat etter meklingsmøte Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-27/14 Begjæring om omgjøring av vedtak etter fvl. § 35 – detaljreguleringsplan for Digernes næringsområde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-28/14 Stordal kommune - kommuneplan samfunnsdel 2014-2023 - fråsegn ved offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender